Eva Hvelplund

Billedkunstner - Visual Artist

Mine kunstneriske værker har altid sit afsæt i mit eget fotografiske materiale – jeg bruger hele billeder, dele af billeder – billedernes former, fragmenter og de naturlige farver – som jeg arrangerer i lag og hvor lagene bearbejdes hver for sig for så vidt angår farver, kontrast og transparens, indtil billedet kan samles i et unikt værk 

Værkerne i sig selv har også flere lag, de bevæger sig fra et ydre sanseligt lag med en universel, eksistentiel og psykologisk dynamik og symbolik til mine egne mere skjulte indre fortællinger. Titlerne i min nyeste serie ’Music Is’ er nøgler til værkerne – med deres både umiddelbare og skjulte referencer 

Jeg arbejder med art print, på papir og textil, fotobøger og -essays, med eller uden tekst og med skærmshow

My artistic works always have their starting point in my own photographic material – I use whole images, parts of images – the shapes of the images, fragments and the natural colours – which I arrange in layers and where the layers are processed separately in terms of colors, contrast and transparency until the image can be assembled into a unique work

The works themselves also have several layers, they move from an outer sensual layer with a universal, existential and psychological dynamic and symbolism to my own more hidden inner narratives. The titles in my latest series 'Music Is' are keys to the works - with their both immediate and hidden references

I work with art prints, on paper and textiles, photo books and essays, with or without text and with screen shows